Secretariat

Secretariat

PhD. Hoàng Đức Thọ

Học viện Kỹ thuật mật mã

(Academy of Cryptography Techniques)

PhD. Nguyễn Quốc Toàn

Vụ Khoa học công nghệ

(Department of Science and Technology - Government Information Security Commission)

PhD. Đỗ Quang Trung

Học viện Kỹ thuật mật mã

(Academy of Cryptography Techniques)