Editorial Board

Editorial Board

PhD. Đặng Vũ Sơn

Ban Cơ yếu Chính Phủ

(Government Information Security Commission)

PhD. Lê Xuân Trường

Ban Cơ yếu Chính Phủ

(Government Information Security Commission)

Assoc.Prof. PhD. Nguyễn Hữu Trung

Đại học Bách Khoa Hà Nội

(Hanoi University of Science and Technology)

MSc. Nguyễn Như Tuấn

Ban Cơ yếu Chính Phủ

(Government Information Security Commission)

Prof. PhD. Nguyễn Thanh Thủy

Trường Đại học Công nghệ

(VNU University of Engineering and Technology)

Prof. PhD. Nguyễn Bình

Đống Đa, Hà Nội

(Dong Da district, Hanoi)

Assoc.Prof. Dr.Sc. Hoàng Đăng Hải

Trường Đại học Công nghệ

(VNU University of Engineering and Technology)

Assoc.Prof. Dr. Nguyễn Hiếu Minh

Viện Khoa học - Công nghệ mật mã

(Institute of Cryptography Science and Technology)

Assoc.Prof. Dr. Lê Mỹ Tú

Học viện Kỹ thuật mật mã

(Academy of Cryptography Techniques)

PhD. Nguyễn Nam Hải

Ban Cơ yếu Chính phủ

(Government Information Security Commission)

PhD. Trần Duy Lai

Ban Cơ yếu Chính phủ

(Government Information Security Commission)

Assoc.Prof. PhD.Sc. Phạm Thế Long

Học viện Kỹ thuật quân sự

(Military Technical Academy)

Assoc.Prof. Dr. Trần Đức Sự

Ban Cơ yếu Chính phủ

(Government Information Security Commission)

MSc. Nguyễn Thanh Bình

Vụ Khoa học Công nghệ

(Department of Science and Technology - Government Information Security Commission)

Prof. PhD. Lê Thị Hoài An

University of Lorraine, France

Assoc.Prof. PhD. Trần Tất Đạt

University of Canberra, Australia

PhD. Pablo Freyre Arrozarena

University of Havana, Cuba

Prof. Kazuo Sakiyama

University of Electro-Communications, Japan

Prof. PhD. Tsibulia Alexey Nikolaevich

FSO Academy, Russia

PhD. Hoàng Đức Thọ

Học viện Kỹ thuật mật mã

(Academy of Cryptography Techniques)

PhD. Nguyễn Quốc Toàn

Vụ Khoa học công nghệ

(Department of Science and Technology - Government Information Security Commission)

PhD. Đỗ Quang Trung

Học viện Kỹ thuật mật mã

(Academy of Cryptography Techniques)